Generellt 

Detta köp regleras av följande standardvillkor för försäljning för konsumentköp av varor via Internet. Med konsumentköp menas här försäljning av varor till konsumenter som inte huvudsakligen handlar som en del av affärsverksamhet, och när säljaren agerar i affärsverksamhet med försäljning av varor via internet.

Försäljning till konsumenter regleras bland annat i konsumentköplagen och ångerrätten.

Avtal

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information säljaren tillhandahåller om köpet i beställningslösningen i webbutiken (inklusive information om artikelns art, kvantitet, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuell direkt korrespondens mellan parter (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor.

I händelse av en konflikt mellan informationen från säljaren om köpet i beställningslösningen i webbutiken, direkt korrespondens mellan parterna och informationen i beställningslösning föregår försäljningsvillkoren.

Partner 

Säljare

Norge
Företagsnamn: E-wheels Norge AS
Kontaktadress: Butik: Betongveien 12, 3302 Hokksund
E-post: mail@e-wheels.no
Organisationsnummer: 913701380

Europa
Företagsnamn: E-wheels Europe AB
Kontaktadress: Datavägen 31, 436 32 Askim
E-post: mail@ewheels.se
Organisationsnummer: 559266-8643

Köparen är den person som gör beställningen.

Priser

Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar moms om köparen inte väljer att visa priser utan moms eller är registrerad som användare från ett land utanför Sverige. Information om de totala kostnaderna som köparen måste betala, inklusive alla skatter (moms, tull och liknande) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, förpackning etc.) samt specificering av de enskilda delarna i totalpriset , ges i beställningslösningen före beställning. 

Att ingå ett avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparens beställning mottas av säljaren. En part är dock inte bunden av avtalet om det har förekommit skrivfel i säljarens erbjudande i beställningslösningen i webbutiken eller i köparens beställning, och den andra parten insett eller borde ha insett att en sådan fel existerade.

Orderbekräftelse

Du kommer att få en orderbekräftelse via e-post direkt efter att köpet har slutförts. Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen överensstämmer med ordern i fråga om kvantitet, varutyp, pris etc. Om det inte finns någon överensstämmelse mellan ordern och orderbekräftelsen, ska köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

Betalning

Säljaren kan kräva betalning för artikeln från det att den skickas från säljaren till köparen. Om köparen använder ett kreditkort eller betalkort när han betalar kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställningen.

Ett kreditkort är ett betalkort där avräkningen för köpet sker efteråt genom att långivaren (kreditkortsföretaget) skickar kortinnehavaren en faktura med en begäran om betalning. Ett betalkort är ett betalkort som är länkat till ett insättningskonto. Användning av kortet innebär att användarens konto debiteras och beloppet överförs till betalningsmottagarens konto.

Vid betalning med kreditkort, lagen om kreditköp etc. tas i bruk.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avbokningsavgift på 5%.

Leverans etc.

Leverans av artikeln från säljaren till köparen sker på det sätt, på platsen och vid den tid som anges i beställningslösningen i webbutiken. Om leveranstiden inte anges i orderlösningen eller e-postmeddelandet som medföljer orderbekräftelsen, måste säljaren leverera varan till köparen inom rimlig tid och senast 30 dagar efter beställningen från kunden. Om säljaren ska se till att varorna skickas till köparen är han skyldig att transportera varorna till destinationen på lämpligt sätt och på normala villkor för sådan transport. Destinationen är hos köparen om inte annat överenskommits mellan parterna.

Lagervaror skickas direkt till leverans och behandlas av ett separat team utanför kundtjänst. Om kunden skickar ett e-postmeddelande med en begäran om avbokning omedelbart efter köpet finns det ingen garanti för att kundtjänst kommer att ha tid att meddela den sändande avdelningen om en eventuell avbokning. Oavhämtade varor som skickas med PostNord debiteras utöver avbokningsavgiften, med en hanteringstillägg på 300 SEK. Köparen kommer också att debiteras returfrakt.

Om det finns problem med en produkt och dessa täcks av produktens garanti täcker säljaren returkostnader. Returkostnader täcks genom en returbiljett som kunden får från säljaren. Kunden har då möjlighet att returnera produkten med PostNord från närmaste postkontor. Om kunden har fått varan levererad till sin dörr täcks inte retur från kundens hemadress utan från närmaste postkontor. Varje insamling på kundens adress måste betalas av kunden. Förpackning och säker retur är kundens enda ansvar.

Föremålets risk

Risken för artikeln övergår till köparen när saken övertas av köparen i enlighet med avtalet. Om leveranstiden har kommit och köparen inte tar över en vara som görs tillgänglig för honom eller henne enligt avtalet, har köparen fortfarande risk för förlust eller skada på grund av själva artikelns egenskaper.

Ångerrätt

Köparen kan ångra köpet av föremålet i enlighet med bestämmelserna i lagen om ångerrätt. Ångerrätt innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning, även om det inte finns något fel i det och även om det inte har levererats. Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter varan, den föreskrivna informationen om ångerrätten och ångerrätten har mottagits.

Om köparen får avbeställningsformuläret och nödvändig information vid ett senare tillfälle än när varorna levereras, börjar annulleringsperioden att löpa från den dag då köparen får rätten till ångerrätt och informationen. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller en ångerrätt, förfaller återkallelsestiden fortfarande tre månader efter det att varan har mottagits. Om köparen inte alls har fått information om ångerrätten kommer tidsfristen att vara 1 år.

Meddelandet från köparen till säljaren om användningen av ångerrätten bör av bevisningsskäl vara skriftlig (ångerrätt, e-post, fax eller brev), och den måste innehålla information om hur köparen kommer att returnera artikeln till säljaren.

Köparen ska utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter anmälan efter att ångerrätten beviljats ​​skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till säljaren om säljaren inte har erbjudit att hämta varorna.

Om köparen uttryckligen har valt en annan typ av leverans än den standardleverans som säljaren erbjuder, ska säljaren ändå inte betala de extra kostnader detta medförde.

Återbetalningar ska göras utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att säljaren underrättades om köparens beslut att utöva ångerrätten. Om inget annat uttryckligen har avtalats med köparen ska återbetalningen göras med samma betalningsmedel som köparen använde. Köparen ska inte betala någon avgift till följd av återbetalningen.

Säljaren kan hålla tillbaka återbetalningen tills varorna har mottagits, eller tills köparen har lämnat in dokumentation för att varorna har returnerats. Detta gäller inte när säljaren har erbjudit att hämta varorna.

Köparen måste bära kostnaden för att returnera varorna om ångerrätten används.

Köparen kan inspektera produkten innan han eller hon ångrar köpet. Det måste ändå vara möjligt att returnera varan till säljaren i ungefär samma skick och mängd som den var i när köparen fick den. Säljaren kan kräva att konsumenten kompenserar för värdeminskningen till följd av köparens hantering av varorna, vilket inte har varit nödvändigt för att bestämma varans art, egenskaper och funktion.

Köparen ska om möjligt returnera varan till säljaren i originalförpackningen. Köparen får inte ångra köpet av föremål som snabbt försämras, föremål som inte är lämpliga för retur av hälso- eller hygienskäl, eller ljud- och videoinspelningar (inklusive CD-skivor, DVD-skivor) eller datorprogram där förseglingen är trasig.

OBS! Några av våra artiklar öppnas för specialanpassningar. I flera fall handlar det om att anpassa motorn. Detta är att betrakta som en tjänst och faller därmed inte under vanlig ångerrätt. Det delbelopp som betalats för en sådan tjänst dras av vid återbetalning av köpeskillingen.

Undersökning av produkten

När köparen tar emot varan rekommenderas att han eller hon i rimlig utsträckning kontrollerar om den är i överensstämmelse med beställningen, om den har skadats under transporten eller om den på annat sätt har brister. Om varan inte överensstämmer med beställningen eller har brister, måste köparen meddela säljaren i händelse av ett klagomål, jfr kontraktens klausul om "Klagomål i händelse av brister och tidsfrist för rapportering av anspråk i händelse av försening".

Klagomål i händelse av brist och tidsfrist för rapportering av anspråk i händelse av försening

Om det finns en defekt i artikeln måste köparen inom rimlig tid efter det att han eller hon upptäckte den meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa felet. Tidsgränsen kan aldrig vara kortare än två månader från det att konsumenten upptäckte bristen.

Köparen måste meddela säljaren att han eller hon vill klaga på artikeln och vänta på svar från säljaren innan artikeln skickas tillbaka. Om varan skickas tillbaka innan köparen får svar från säljaren om klagomålet och felet kunde ha rättats på ett enkelt sätt av köparen själv, måste köparen täcka returfrakt.

Klagomål måste fortfarande göras senast två år efter att köparen tog över varan. Om artikeln eller delar av den är avsedda att vara betydligt längre, är klagomålsperioden fem år. Vid fördröjning måste säljaren göra anspråk inom rimlig tid efter leveranstid och varan inte har levererats. Om varan betalas med kreditkort kan köparen också välja att annonsera och skicka fordringar direkt till kreditgivaren (kreditkortsföretaget). Meddelandet till säljaren eller borgenären ska vara skriftligt (e-post, fax eller brev).

Köparens rättigheter vid fördröjning

Om säljaren inte levererar varorna eller levererar dem för sent i enlighet med avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller villkoren på köparens sida, kan köparen enligt reglerna i kapitel 5 i Konsumentköpslagen, hålla inne köpeskillingen och kräva ersättning från säljaren.

Uppfyllelse: Om säljaren inte levererar varan vid leveransen kan köparen behålla köpet och fastställa en rimlig ytterligare tidsfrist för säljaren. Köparen kan ändå kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om fullgörandet kommer att medföra ett så stort besvär eller kostnad för säljaren att det står i betydande oproportion till köparens intresse av att säljaren uppfyller. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan konsumenten kräva uppfyllelse.

Avbokning: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren inte levererar varorna inom den ytterligare tidsfrist för fullgörande som fastställts av köparen. Köparen kan fortfarande inte säga upp avtalet medan den ytterligare tidsfristen löper ut, såvida inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att uppfylla inom tidsfristen.

Ersättning: Köparen kan vidare kräva ersättning för förlust som han eller hon lider på grund av förseningen från säljarens sida, jfr 24 § konsumentköpslagen.

Köparen måste rapportera anspråk till säljaren i händelse av reklamation, jfr avtalets klausul om "Klagomål i händelse av fel och tidsfrist för rapportering av anspråk i händelse av försening".

Köparens rättigheter vid fel

Om varan har en defekt och detta inte beror på köparen eller förhållandena på köparens sida kan köparen enligt reglerna i konsumentköpslagen kapitel 6 beroende på omständigheterna hålla inne köpeskillingen, välja mellan korrigering och åter- leverans, sänkning av efterfrågan, efterfrågan har avslutats och ersättning från säljaren.

Korrigering eller återleverans: Om artikeln har en defekt kan köparen kräva att säljaren rättar till defekten eller återleverera motsvarande artikel. Säljaren kan motsätta sig köparens anspråk om verkställigheten av anspråket är omöjligt eller säljaren orsakar orimliga kostnader.

Säljaren måste korrigera eller byta ut inom rimlig tid. Korrigering eller om leverans ska ske utan kostnad för köparen, utan risk att köparen inte får ersättning för sina kostnader och utan väsentligt besvär för köparen. Säljaren får inte göra mer än två försök till rättelse eller återleverans för samma fel, såvida det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.

Även om köparen inte behöver korrigera eller byta ut kan säljaren erbjuda korrigering eller utbyte om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren tillhandahåller sådan korrigering eller återleverans kan köparen inte kräva prissänkning eller annullering.

Prisreduktion: Om bristen inte korrigeras eller levereras på nytt kan köparen kräva en proportionell prisreduktion.

Avbokning: I stället för en prisreduktion kan köparen säga upp avtalet, förutom när bristen är obetydlig.

Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon lider av på grund av att produkten är defekt, jfr konsumentköpslagen 33 §.

Köparen måste anmäla ett anspråk till säljaren i händelse av ett klagomål, jfr kontraktets klausul "Klagomål i händelse av brist och tidsfrist för rapportering av ett anspråk i händelse av försening." Reglerna om klagomål gäller utöver, och oberoende av reglerna om ångerrätt

Säljarens rättigheter vid köparens fallissemang

Om köparen inte betalar eller fullgör de andra skyldigheterna enligt avtalet, och detta inte beror på säljaren eller villkor på säljarens sida, kan säljaren, enligt reglerna i konsumentköpslagen kapitel 9, hålla tillbaka föremålet, kräva uppfyllelse av avtalet, kräva uppsägning av avtalet och ersättning från köparen. Säljaren kan också, beroende på omständigheterna, kunna kräva ränta i händelse av sen betalning, avgiftsavgift och avgift för icke-förbetalda icke-insamlade varor.

Uppfyllelse: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar köpeskillingen (fullgörande). Om varan inte levereras förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge på att fördröja anspråket. Uppsägning: I händelse av väsentlig försummelse eller annan väsentlig försummelse av köparen kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan dock inte ta ut efter att köpeskillingen har betalats.

Säljaren kan också annullera köpet om köparen inte betalar inom en rimlig ytterligare tidsfrist för fullgörande som säljaren har ställt. Säljaren kan dock inte ta ut medan den ytterligare tidsfristen löper ut, såvida inte köparen har sagt att han eller hon inte kommer att betala.

Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning från köparen för ekonomisk förlust som han eller hon lider av till följd av avtalsbrott från köparen, se konsumentköplagen 46 §.

Ränta på sena betalnings- / inkasseringsavgifter: Om köparen inte betalar köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen i enlighet med lagen om dröjsmålsränta. I händelse av utebliven betalning kan fordran, efter förhandsanmälan, skickas för inkasso och köparen kan då hållas ansvarig för avgifter i enlighet med inkassolagen och annan inkassering av försenade monetära fordringar.

Avgift för icke insamlade icke-förbetalda varor: Om köparen inte samlar in obetalda / betalda varor kan säljaren debitera köparen en avgift på 300 SEK + returfrakt. Avgiften ska högst täcka säljarens faktiska utlägg för att leverera varorna till köparen. En sådan avgift kan inte tas ut av köpare under 18 år.

Garanti

Garanti från säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter som köparen redan har enligt obligatorisk lagstiftning. En garanti innebär således inga begränsningar för köparens rätt till reklamation och anspråk i händelse av förseningar eller brister enligt artiklarna "Köparens rättigheter i händelse av försening" och "Köparens rättigheter i händelse av fel".

Personuppgifter

Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren bara samla in och lagra den personliga information som är nödvändig för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Den personliga informationen från köparen under 15 år kan inte erhållas om inte säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personliga information ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att genomföra avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall. Säljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett faktiskt behov av säker identifiering och sådan insamling är nödvändig.

Om säljaren vill använda köparens personuppgifter för andra ändamål, till exempel för att skicka köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att slutföra avtalet, måste säljaren få köparens samtycke när avtalet ingås. Säljaren måste förse köparen med information om vad den personliga informationen kommer att användas till och om vem som kommer att använda den personliga informationen. Köparens samtycke måste vara frivilligt och ges genom en aktiv åtgärd, till exempel genom att kryssa.

Köparen måste ha möjlighet att enkelt kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post om han eller hon har frågor om säljarens användning av personlig information eller om han eller hon vill att säljaren ska radera eller ändra den personliga informationen.

Lagstiftning "Små elfordon"

Vi påminner dig om att det finns speciella krav på att elektriska scootrar, enhjulingar och liknande ska användas lagligt i Sverige. För laglig trafik kommer fordonets egenskaper att ligga inom lagstiftningen som handlar om "Små elfordon". Detta innebär en maximal hastighet på 22 km / h, där hastighetsgränsen ställs in av tillverkaren. Det är inte heller tillåtet att sitta på elektriska skotrar och den maximala längden får inte överstiga 120 cm. Kraven som nämns här är inte en fullständig lista.

Cookies

Vår onlinebutik innehåller så kallade cookies. Du kan titta runt i webbutiken utan cookies, men du kan inte handla. Vi använder cookies för att hantera innehållet i din kundvagn. Det är en textfil som lagras på din dator. Vi lagrar också information om du har valt att visa kategorisidor med eller utan bilder. Om din webbläsare eller brandvägg är inställd på att förhindra lagring av cookies kan webbplatsen sluta fungera eller så kan du ha problem med att slutföra en försäljning.

Konfliktlösning

Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister i minnet. Köparen kan kontakta konsumentrådet för att få hjälp i en eventuell tvist med säljaren. Om en minneslös lösning inte uppnås efter medling i konsumentrådet kan parterna skriftligen begära att konsumentrådet överlämnar tvisten till konsumenttvistkommittén. 13) Konsumenttvistkommitténs beslut är slutgiltiga fyra veckor efter delgivningen. Innan beslutet är slutgiltigt kan parterna, genom att lämna en kallelse till konsumenttvistkommittén, föra beslutet till tingsrätten.

13) Se lagen av den 1 mars 2017 om lagen om konsumentklagomål (konsumentklagomålslagen).